Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.z v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania, tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.

Spracúvanie osobných údajov na účely tohto zákona sa rozmumie spracúvaním osobných údajov, vykonávanie operácií, alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie; niektorými operáciami s osobnými údajmi sa rozumie:

- posytovaním osobných údajov odovzdávanie údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva,

- sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,

- zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

-  cezhraničným prenosom osobných údajov prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky,

- likvidáciou osobných údajov zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať,

-  blokovaním osobných údajov dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údaj, i, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej týmto zákonom.

Prevádzkovateľ: Rastislav Budzák, Okružná 48, 064 01 Stará Ľubovňa zapísaný OÚ Stará Ľubovňa, odbor živnostenského podnikania č. Zo-2003/02206/2/, číslo živnostenského registra. 710-7703. IČO: 40715 841, IČ DPH: SK1020003567. 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim pre účely vedenia užívateľského účtu spracovávať tieto osobné údaje ako:

- titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a mailovú adresu, ako aj doplňujúce údaje o kupujúcom ako je dodacia adresa, číslo bytu, čislo podlažia a taktiež IČO, DIČ podiaľ sa realizuje nákup na spoločnosť.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať bezchybne a pravdivo a  je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, a to spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupújúceho predávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracované v elektronickej forme a to  automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že posyktnuté osobné údaje zadal dobrovoľne.  

Kupujúci resp. dotkutná osoba má právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenia spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnoť údajov.

Kupujúci zadáva pri tvorbe objednávky tiež súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcim na marketingové účely, a to najmä vrámci zasielania obchodných ponúk a ďaľších marketingových akcií predávajúceho.

Súhlas sa bude týkať osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Osobné údaje kupujúceho pre marketingové účely budú spracovávané až do okamihu odvolania súhlasu kupujúceho, najďalej však po dobu piatich rokov, iba že by bol tento súhlas medzičasom obnovený. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, vyhľadávania, používania, predávania (ak s tým bude kupujúci súhlasiť), uchovávania, triedenia alebo kombinovania, blokovania a likvidácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Zasielanie obchodných ponúk može kupujúci kedykoľvek zrušiť prlostredníctvom odkazu v každej obchodnej ponuke. 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa na svojich webových stránkach súbory cookies. Spracovanie a využívanie cookies sa riadi samostatnými zásadami. 

Informácie pre kupujúceho :
Informujeme Vás , že Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy ako aj pre účely zabezpečenia, nákupu, predaja cez e-shop a prepravy ako aj zasielania ponúk, profilovania, prípadného vernostného programu. Osobné údaje sú spracovávané pre účely naplnenia kúpnej zmluvy, ako aj ostaných povinností vyplývajúcich najmä

Ďalší spracovatelia osobných údajov na základe zmlúv:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

INTIME, s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28 IČO: 31 342 621 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.: 4376/B

Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.: 3215/B

 

IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.
Sídlo firmy a korešpondenčná adresa: Soblahovská 1116/61, 91101 Trenčín
Kancelárie: Pod Juhom 6477, Trenčín

Heureka Shopping s.r.o.
Sídlo: Karolinská 650/1, 18600 Praha 8 – Karlín, ČR
IČ: 02387727
C 218977 vedená u Mestského soudu v Praze

Kontakt pre ochranu osobných údajov: info@annworld.sk 

Dotknutá osoba ma tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR. Adresa úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava , web stránka: www.dataprotection.gov.sk adresa elektronickej pošty : statny.dozor@pdp.gov.sk

V Starel Ľubovni 24.05.2018

 

Newsletter

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info